Քրեական Իրավունք

Քրեական իրավունքի ոլորտում մենք մատուցում ենք ծառայություններ հետևյալ հիմնական ուղղություներով.

  • իրավաբանական խորհրդատվություն․
  • շահերի պաշտպանություն մինչդատական վարույթում և դատարանում․
  • վկայի, տուժողի, քաղաքացիական հայցվորի և քաղաքացիական պատասխանողի շահերի նախաքննության մարմիններում և դատարանում ներկայացում․
  • մինչդատական վարույթի փուլում քրեական հետապնդման մարմինների գործողությունների և անգործության, որոշումների բողոքարկում․
  • կասկածյալի, մեղադրյալի կամ ամբաստանյալի պատասխանատվությունը բացառող կամ պատիժը և դատավարական  հարկադրանքի միջոցները մեղմացնող հանգամանքների բացահայտում․
  • կասկածյալի, մեղադրյալի կամ ամբաստանյալի պաշտպանության նպատակով տարբեր կազմակերպություններից տեղեկանքների, բնութագրերի և այլ փաստաթղթերի պահանջում և ստացում,
  • նախաքննության և դատաքննության ընթացքում անհրաժեշտ միջնորդությունների ներկայացում․
  • նախաքննության մարմնի որոշումների բողոքարկում․
  • մասնակցություն քննչական և դատավարական գործողություններին․
  • դատական ակտերի բողոքարկում

և ՀՀ օրենսդրությամբ պաշտպանինվերապահված այլ լիազորություններ: